Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.
20.12.2017

Κοινοποίηση Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού ως προς την Υδατοπρομήθεια


Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεθρικού σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και της βάσης αυτής κανονισμούς, τα κάτωθι όσον αφορά την υδατοπρομήθεια:

1. Μετά από προκήρυξη προσφορών θα αγοραστούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο και θα αποτελούν περιουσία αυτού, ειδικά εξαρτήματα – κλειδιά και θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους και καινούργιους μετρητές νερού, με σκοπό την κατ’ επιλογή του Κοινοτικού Συμβουλίου παροχή ή αποκοπή του νερού (ανάλογα με την συμμόρφωση του καταναλωτή όσον αφορά την εξόφληση των λογαριασμών του) αντί της αφαίρεσης του μετρητή.

2. Σε καταναλωτές που δεν θα εξοφλούν τον λογαριασμό τους εντός περιόδου δύο τριμήνων, θα αποστέλλεται έγγραφη προειδοποίηση τάσσουσα προθεσμία 10 ημερών για να προβούν στην εξόφληση, η οποία εάν παρέλθει άπρακτη θα τους αποκόπτεται το νερό.

3. Με την αποκοπή της παροχής νερού όπως αναφέρεται πιο πάνω (σημείο 2) θα εκκινούν και οι νομικές διαδικασίες για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού επιβαρυνόμενου κατά 10% δια της δικαστικής οδού.

4. Σε περίπτωση που καταναλωτής αμφισβητεί την ποσότητα νερού που κατανάλωσε και άρα το ύψος του ποσού του λογαριασμού του, δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του λογαριασμού του, η οποία θα συνοδεύεται από το ποσό των €20,00. Εάν μετά την εξέταση της ένστασης διαπιστωθεί ότι δεν ευθύνεται ο καταναλωτής το ποσό αυτό θα επιστρέφεται σε αυτόν και το Συμβούλιο θα προβαίνει σε αναπροσαρμογή της χρέωσης.

5. Σε περίπτωση αποκοπής της υδατοπρομήθειας, το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στα €20,00 αντί €17,09 που ισχύει σήμερα.

6. Σε περίπτωση που ακίνητο έχει εκμισθωθεί και ο εκμισθωτής επιθυμεί την έκδοση λογαριασμών υδατοπρομήθειας στο όνομα του μισθωτή ή τούτο επιθυμεί ο μισθωτής, θα καταβάλλεται από αυτούς ως εγγύηση το ποσό των €100,00 για την κατανάλωση νερού. Εάν δεν γνωστοποιηθεί στο Κοινοτικό συμβούλιο τέτοια πρόθεση και επιθυμία, υπόχρεος για την εξόφληση των λογαριασμών υδατοπρομήθειας είναι ο εκμισθωτής – κύριος του ακινήτου. Στην περίπτωση που τρίμηνο παρέλθει χωρίς να πληρωθεί ο αντίστοιχος λογαριασμός υδατοπρομήθειας του, θα αποστέλλεται σχετική γραπτή προειδοποίηση τάσσουσα αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών για εξόφλησή του. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θα γίνεται αποκοπή της υδατοπρομήθειας και θα κατακρατείται από το ποσό της εγγύησης το ανάλογο χρηματικό ποσό. Εάν το ύψος του λογαριασμού υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης, ο εκμισθωτής – κύριος του ακινήτου θεωρείται αλληλέγγυα υπεύθυνος και υπόχρεος ως προς το χρέος επιβαρυμένο κατά 10% μαζί με τον μισθωτή. Το τέλος επανασύνδεσης θα καταβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου μαζί με το οφειλόμενο ποσό.

7. Σε περίπτωση πώλησης ή άλλως πως διάθεσης του ακινήτου, πριν την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού που αφορά την υδατοπρομήθεια, η ευθύνη για εξόφληση τέτοιου ποσού βαρύνει τον νέο ιδιοκτήτη εάν αυτός παραλείψει να ενημερώσει το Κοινοτικό συμβούλιο για την πώληση ή άλλως πως διάθεση του ακινήτου.

8. Πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει καταναλωτής του Κοινοτικού συμβουλίου με μεταβίβαση σ’ αυτόν ακινήτου που ήδη υδροδοτείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ειδοποιεί το Συμβούλιο πριν την μεταβίβαση, για διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής προς το Κοινοτικό Συμβούλιο από τον παλαιό καταναλωτή. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε οφειλή υδατοπρομήθειας βαρύνει τον νέο καταναλωτή.

9. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης είναι η 01/01/2018.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεθρικού
Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες